KCC - sammen om København

KCC Vedtægter

VEDTÆGTER

for KBH - Commerce & Culture (KCC)

§ 1
Foreningens navn er KBH - Commerce & Culture, i daglig tale KCC.

Foreningens hjemsted er i København.


§ 2

Foreningen er en interesseorganisation, der samler og repræsenterer detail- og erhvervsvirksomheder med det overordnede sigte at arbejde for en levende by.


Foreningens formål er:  

 • at være Indre Bys samlende stemme i forhold til politikere og myndigheder. 

 • at styrke sammenholdet mellem medlemsvirksomhederne for at fremme Indre Bys placering som shopping- og kultur destination. 

 • at udbrede kendskabet til Indre By som levende, åben og attraktiv. 


§ 3
Som medlem kan optages erhvervsvirksomheder i videste forstand, kulturelle institutioner og faglige organisationer med hjemsted i Indre By. Personlige medlemmer kan optages. 

 

§ 4

Medlemskab kan erhverves efter skriftlig begæring herom til foreningen.  

Medlemskab kan skriftligt opsiges med 6 måneders varsel til en 1. januar eller ved virksomhedens ophør.


§ 5

Foreningen er organiseret på følgende måde: 

 • Generalforsamling,
 • Bestyrelse,
 • Sekretariat, der ledes af en direktør ansat af bestyrelsen. 

 

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden: 

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Valg af statsautoriseret revisor.
 8. Eventuelt.

 

§ 7

Ud over den ordinære generalforsamling afholdes mindst 3 årlige medlemsmøder, hvor medlemmerne af foreningen kan holde sig orienterede om foreningens virksomhed.  

Disse medlemsmøder indkaldes af sekretariatet efter bemyndigelse fra bestyrelsen. 

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling kan herudover indkaldes, såfremt bestyrelsen finder anledning hertil, og skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker af sekretariatet efter bemyndigelse fra bestyrelsen og foretages senest 2 uger efter, at skriftlig begæring herom er modtaget. 

 

§ 9

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Til en ordinær generalforsamling udsendes årsregnskabet med indkaldelsen. 


Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde inden 15. januar. 

 

Hvert medlem har én stemme pr. påbegyndt kr. 1.000 kontingent, dog max. 10 stemmer, og alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af de i §§ 14 og 15 nævnte forhold. Dirigenten afgør i de enkelte tilfælde, hvorvidt afstemningen skal foregå skriftligt eller på anden måde. Bestyrelsen har dog altid ret til at forlange skriftlig afstemning. 


Et medlem, der er forhindret i at være til stede, kan stemme ved afgivelse af skriftlig fuldmagt til et andet medlem. 

 

§ 10 

Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen består af indtil 12 medlemmer. Bestyrelsen vælger blandt sin midte formand og næstformand.  


Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig selv.  


Interesseorganisationen kan tegnes af formanden og direktøren i foreningen, af formanden og næstformanden i foreningen, af formanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.  

§ 11

Bestyrelsen har den almindelige ledelse af foreningens virksomhed. 


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen, herunder enten formand eller næstformand, er mødt. 


Alle bestyrelsens afgørelser sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 


Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde kan give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at møde og stemme for sig. Et bestyrelsesmedlem er berettiget til at modtage fuldmagt fra højst 2 fraværende bestyrelsesmedlemmer.  


§ 12

Sekretariatet varetager de daglige arbejdsopgaver efter bestyrelsens nærmere anvisninger. 


Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede sekretariatet efter bestyrelsens nærmere anvisninger. 


§ 13

Kontingentet for det efterfølgende kalenderår fastsættes særskilt på den årlige generalforsamling for de nedenfor nævnte grupper: 

 

I.

Erhvervsdrivende med handels- og/eller fabrikationsvirksomhed (detailhandel, dagblade, rejsebureauer, rederier, luftfartsselskaber, benzinselskaber, forlystelsesparker, biografer, hoteller, restaurationer o. lign.). 


Der er tilstræbt en normgivende retningslinie for beregningen af kontingentet på ½ ‰ af omsætningen ekskl. moms i Citys geografiske område, dog minimum kr. 4.000.

 

II.

Pengeinstitutter (banker og sparekasser). 


Der betales kr. 30.000 for virksomheder med hovedsæde i City + kr. 5.000 pr. filial i området.  


Der betales kr. 15.000 for virksomheder med hovedsæde udenfor City + kr. 5.000 pr. filial. 

 

III.

Forsikringsselskaber, kreditforeninger o. lign.  

Minimum kr. 10.000.  

 

IV.

Liberale erhverv (advokater, arkitekter, læger, tandlæger, revisorer, ejendomsmæglere, konsulenter, grossister, agenturvirksomheder, husejere o. lign.) 

Minimum kr. 4.000.  

 

V.

Kulturelle institutioner drevet på ikke-erhvervsmæssig basis, offentlige institutioner, foreninger, faglige organisationer, enkeltpersoner m.v. 

Minimum kr. 4.000. 


§ 14

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Foreningen hæfter overfor kreditorer kun med sin formue. 


§ 15

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling. Vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers antal stemmer. 


§ 16

Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal af foreningens medlemmers antal stemmer, og i så fald træffer bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle aktiver. 


§ 17

Disse vedtægter trådte i kraft som vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 1979. 

 

Vedtægterne er revideret i 1984, 1985, 1990, 1992, 2014, 2015, 2018, 2021 og 2024.